BIP Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 10 sierpnia 2011 14:11

Biuletyn Informacji Publicznej

PODSTAWA PRAWNA


Ustawa z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198), w myśl art. 4 nakłada na określone podmioty, m.in. organy władzy publicznej oraz organy samorządów gospodarczych i zawodowych, obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępnienia tych informacji. Na mocy ustawy organy władzy publicznej oraz grupy samorządowe i zawodowe mają obowiązek stworzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

DANE SZKOŁY:

Gimnazjum nr 13
40-358 Katowice, ul. Brynicy 7
tel.: (0-32) 256-98-87

NIP: 954-24-86-825
REGON: 276554084

Szkolna strona: http://g13go.pl

Adresy email:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.STATUS PRAWNY SZKOŁY I STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA


Gimnazjum Nr 13 jest samodzielną jednostką prowadzoną przez gminę Katowice, działająca na zasadach jednostki budżetowej. Nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach. Szkoła kształci i wychowuje uczniów kierując się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Konwencji o Prawach Dziecka.
W realizacji swoich zadań szkoła respektuje przepisy prawa określone w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami). Szkoła posiada Statut Szkoły.

Szkoła jest jednostką samofinansującą się.


MAJĄTEK SZKOŁY

Gimnazjum Nr 13 jest jednostką samofinansującą, prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta Katowice.
Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, stanowiącą własność komunalną miasta Katowice.
Szkoła nie posiada osobowości prawnej, a za jego zobowiązania odpowiada budżet miasta Katowice.

Środki trwałe szkoły można przejrzeć w dokumencie excella. Plik ze spisem majątku szkoły można ściągnąć STĄD.


ORGANIZACJA SZKOŁY:


Dyrekcja:
Kompetencje dyrektora i wicedyrektora szkoły określa Karta Nauczyciela
 • dyrektor szkoły: mgr Krzysztof Nowosielski
 • wicedyrektor szkoły: mgr Joanna Kusz - Drozdowska

Rada Pedagogiczna:
Kompetencje Rady Pedagogicznej, zawarte są w Statucie Szkoły
 • Zespoły Szkolne:
  • humanistyczny - przew. mgr Tomasz Obrodzki
  • przyrodniczo- matematyczny - przew. mgr Ewa Zielińska
  • wychowania fizycznego - przew. mgr Przemysław Halapacz

Rada Rodziców:
Zadania i kompetencje Rady Rodziców przedstawiono tutaj
 • przewodnicząca: Katarzyna Piasecka
 • zastępca: Barbara Nowak
 • sekretarz.: Katarzyna Solorz
 • skarbnik: Anna Porwoł

Samorząd Uczniowski
Regulamin Samorządu Szkolengo: znajduje się tutaj
 • Przewodnicząca SU: Agnieszka Wach
 • Wiceprzewodniczący SU: Paweł Zmuda
 • Skarbnik: Daniel Kleser
 • Sekretarz: Wojciech Bogacki
 • Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Joanna Serwa

Inni pracownicy:
 • Sekretarz Szkoły: Urszula Kaszyca
 • Główny księgowy: mgr Lila Parzonka
 • Psycholog: mgr Małgorzata Dudała
 • Pedagog: mgr Beata Laska
 • Biblioteka: mgr Grażyna Dobiczek
 • Intendent: Beata Witala
Pełna lista zatrudnionych pracowników niepedagogicznych znajduje się tutaj.


DOKUMENTY SZKOLNE:

UWAGA. Do przeglądania niektórych dokumentów wymagany jest program Adobe Reader. Jeżeli nie posiadasz:
- pobierz od producenta najnowszą wersję: naciśnij tu (strona w języku angielskim)


STATUT SZKOŁY
Dostępny do ściągnięcia stąd: STATUT
(Dokument PDF, wymagany Adobe Reader)


PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY:
Dostępny jest tutaj
(Dokument PDF, wymagany Adobe Reader)

PROGRAM PROFILAKTYCZNY:
Dostępny jest tutaj
(Dokument PDF, wymagany Adobe Reader)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA:
Dostępny jest tutaj
(Dokument PDF, wymagany Adobe Reader)


FUNDUSZ SOCJALNY


INFORMACJA O PROWADZONYCH W SZKOLE REJESTRACH, EWIDENCJACH I ARCHIWACH ORAZ SPOSOBACH I ZASADACH UDOSTĘPNIANIA DANYCH W NICH ZAWARTYCH

 • Księga inwentarzowa
 • Rejestr pracowników
 • Ewidencja akt osobowych pracowników
 • Ewidencja dokumentacji szkolnej
 • Księga zastępstw
 • Rejestr zarządzeń wewnętrznych
 • Księga uczniów
 • Rejestr korespondencji
 • Archiwum dokumentacji szkoły
Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub duplikat danego dokumentu powinna złożyć podanie w sekretariacie szkoły.
Sekretariat czynny jest codziennie w godz.: 7.00 - 15.00


SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów (korespondencję można kierować również drogą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego. Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Godziny urzędowania sekretariatu: 7:30 - 15:30


DOKUMENTACJA PRZEBIEGÓW I EFEKTÓW KONTROLI ORAZ WYSTĄPIEŃ, STANOWISK, WNIOSKÓW I OPINII PODMIOTÓW JĄ PRZEPROWADZAJĄCYCH

- Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli przez instytucje zewnętrzne w 2011, 2012, 2013r.


INFRMACJA O PRZETARGACHODPOWIEDZIALNY ZA SZKOLNE STRONY B.I.P.:


mgr Rafał Zawiślak
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 32-2569887


GŁÓWNA STRONA BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

www.bip.gov.pl


Poprawiony: czwartek, 08 maja 2014 12:34